ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


คำเทศนาเรื่อง เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ article

มัทธิว 16.13-18

           มีสถาบัน 2 แห่งที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้น คือสถาบันครอบครัว และสถาบันคริสตจักร สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของอาดัมและเอวา สรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ พระเจ้าได้ทรงสร้างด้วยพระดำรัสสั่งของพระเจ้า แต่มนุษย์นั้น พระเจ้าทรงสร้างและปั้นด้วยผงคลีดินตามพระฉายาของพระเจ้า และสถาบันสองแห่งที่กล่าวมา พระองค์ทรงสถาปนาเพื่อมนุษย์ คริสตจักรก็เป็นอย่างหนึ่งในสองนั้น เหตุฉะนั้นคริสตจักรที่เราจะสร้างนั้น เราต้องสร้างให้ดี
พระเยซูทรงได้ถามสาวกของพระองค์ ว่า คนเหล่านั้นว่าเราเป็นผู้ใด สาวกของพระองค์ตอบว่า บางคนว่า ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บ้างก็ว่าเอลิยาห์ หรือเยเรมีย์ หรือนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แล้วพระเยซูถามสาวกอีกครั้งว่า “แล้วพวกท่านทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ใด” เปโตรตอบว่า “ พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” แล้วพระเยซูก็ทรงอวยพรให้เปโตรและบอกว่าพระเจ้าทรงแจ้งให้เปโตรทราบเรื่องนี้ และพระองค์บอกว่า “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้”
การสร้างคริสตจักรนั้นต้องคิดดีๆว่า สร้างอย่างไร เราจะสร้างคริสตจักรเองไม่ได้

ประการที่ 1 ให้เราสร้างคริสตจักรไว้บนพระเยซูคริสต์ (1 คร. 3.11 )
        
อาจารย์เปาโลบอกว่า “ศิลา” คือพระเยซูคริสต์ พระเยซูจึงเป็นศิลาที่เราจะต้องวางรากคริสตจักรลง เราจะไม่สามารถสร้างคริสตจักรบนรากของนักปราชญา หรือมนุษย์คนหนึ่งคนใดได้ ยกเว้นพระเยซูเท่านั้น

ประการที่ 2 ให้เราสร้างคริสตจักรบนความเชื่อ 
       ความเชื่อของเราที่เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
“ศิลา”ที่พระเยซูตรัสไว้ คงไม่ได้หมายถึงเปโตรเอง แต่หมายถึงความเชื่อของเปโตรที่ได้สารภาพว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
       
มีคำถามว่าใครเป็นเจ้าของคริสตจักร ? พระเยซูตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” คำว่า “คิสตจักรของเรา” หมายความว่า คริสตจักรของพระเยซู ไม่ว่าศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง มันายก จะเป็นเจ้าของคริสตจักรก็หามิได้ ไม่มีใครคนใด คนหนึ่งเป็นเจ้าของคริสตจักรเลย แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของคริสตจักรนั้น คือพระเยซูคริสต์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้นให้เราคิดเสมอว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าของคริสตจักรเสมอ 
        
คริสตจักรแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลี มีผู้ปกครองท่านหนึ่งมีเงินมากและได้ถวายให้คริสตจักร และผู้ปกครองท่านอื่นดีใจมาก และคริสตจักรยินดีที่จะจารึกชื่อผู้ปกครองคนนั้นหน้าอาคารคริสตจักร ปรากฏว่าผู้ปกครองคนนั้นไม่ไปโบสถ์อีกเลย เมื่อศิษยาภิบาลคณะผู้ปกครองไปเยี่ยมและถามว่า ทำไมไม่ไปโบสถ์ ?ผู้ปกครองคนนั้นตอบว่า โบสถ์กลายเป็นของมนุษย์แล้ว ผมจะไม่ไปโบสถ์ของมนุษย์ หลังจากคริสตจักรได้เอาชื่อของผู้ปกครองท่านนั้นออกแล้ว ผู้ปกครองท่านนั้นก็ไปโบสถ์ตามปกติ เพราะผู้ปกครองท่านนั้นถือว่า คริสตจักรนั้นเป็นของพระเยซูคริสต์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง และท่านได้ยึดพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง ขอให้พี่น้องคริสตจักรพรไพบูลย์ ยึดพระเจ้าเป็นที่หนึ่งด้วย
        
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราควรปรนนิบัติคริสตจักรของพระเยซูอย่างไรดี เราควรเรียกท่าทีการรับใช้พระเจ้าของเปาโลจากพระธรรมกิจการ 20.24
       
1) ควรรับใช้ปรนนิบัติคริสตจักรด้วยความถ่อมใจ อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ คำว่า “ถ่อมใจ”นี้ได้หมายถึง การรู้จักกับพระเจ้า และรู้จักกับตัวเองด้วย คิดว่ามีพี่น้องบางคนเรียนสูง บางคนเรียนต่ำ บางคนร่ำรวย บางคนยากคน บางคนเป็นคริสเตียนมานานแล้ว บางคนรู้พระคัมภีร์มากมายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อย่าอวดตัว เย่อหยิ่ง และจองหอง
       
2) ควรรับใช้ปรนนิบัติคริสตจักรด้วยน้ำตาไหล   อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าด้วยน้ำตาไหล การมีน้ำตาไหลไม่ได้หมายความว่า สงสารตัวเองที่ได้รับความเจ็บกายเจ็บใจแต่อย่างใด แต่การมมีน้ำตาไหล คือ การที่คิดถึงพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่ทรงมีต่อชีวิตของเราแต่ละคนที่ได้รับใช้พระเจ้า

  
คริสตจักรที่ผมรับใช้อยู่ในสหรัฐฯ มีผู้ปกครอง 7 ท่าน มีผู้ปกครองท่านหนึ่งได้รับใช้พระเจ้าด้วยน้ำตาไหล ผมถามเขาว่าทำไมน้ำตาไหลบ่อยๆ เขาตอบว่า เมื่อก่อนนั้น เป็นคนบาป และเดี๋ยวนี้เชื่อพระเจ้าแล้ว ได้รับใช้พระเจ้า ในงานพันธกิจของพระเจ้า จึงซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้า
หวังอย่างยิ่งให้พี่น้องคริสตจักรพรไพบูลย์ คิดถึงพระคุณพระเจ้า และซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ ให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยน้ำตาไหล
        
3) ควรรับใช้ปรนนิบัติคริสตจักรด้วยการเอาชนะการทดลอง
  เมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการ เราจะสังเกตเห็นได้ว่า อาจารย์เปาโล รับใช้พระเจ้าด้วยการถูกทดลองมากมาย ถูกข่มเหงสารพัดหลายอย่าง แต่ท่านก็รับใช้พระเจ้าด้วยการเอา ชนะการทดลองเหล่านั้นทั้งสิ้นด้วยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า   การถูกทดลองของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ใช่มาจากคนต่างชาติ แต่มาจากคนชาติเดียว กัน ที่ต่อต้านอาจารย์เปาโล ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม การทดลองเกิดขึ้นได้ในทุกทาง ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก ระหว่างคริสตจักรกับคริสตจักร ระหว่างมัคนายกกับมัคนายกด้วยกันเองที่ถูกทดลองอยู่บ่อยๆ ดังนั้นให้เราระมัดระวังไม่ให้คนอื่นสะดุด หรือถูกทดลอง แต่ให้เราเอาชนะการทดลองนั้นๆในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
          
ขอให้เราสร้างคริสตจักรของพระเยซูบนรากของพระเยซูคริสต์ และบนความเชื่อของเรา และปรนนิบัติคริสตจักรของพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหลและด้วยการเอาชนะการทดลองโดยพึ่งอาศัยฤทธิเดชของพระองค์ ฝากให้พี่น้องทุกๆท่านในคริสตจักรพรไพบูลย์ช่วยงานของคริสตจักรกและศิษยาภิบาลด้วย ขอพระเจ้าอวยพระพรให้คริสตจักรพรไพบูลย์เป็นพระพรต่อคนไทยทั่วประเทศไทยต่อไป

 

 

คำเทศนาเรื่อง สุขสันต์วันคริสตมาส article
คำเทศนา ท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสตมาส article
คำเทศนาเรื่อง เหรียญทองแห่งความเชื่อ article
คำเทศนาเรื่อง ให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า article
เทศนาเรื่อง รู้จักการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง เจ้ารักเราหรือ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีสองปีก article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่มีชีวิตชีวา article
คำเทศนาเรื่อง จงมาดูและรีบไปบอก article
คำเทศนาเรื่อง คริสตจักรที่รักซึ่งและกัน article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เพิ่มพูนทวีคูณ article
เทศนาเรื่อง ผล 9 อย่างของพระวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง การรู้จักบังคับตน article
คำเทศนาเรื่อง ความสุภาพอ่อนน้อม article
เทศนาเรื่อง ความสัตย์ซื่อ article
เทศนาเรื่อง ความดี article
เทศนาเรื่อง การวางใจที่ได้รับพระพร article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ความปรานี article
เทศนาเรื่อง ความอดกลั้นใจ article
เทศนาเรื่อง สันติสุข article
เทศนาเรื่อง ความปลาบปลื้มใจ article
ท่าทีการรับใช้ที่พระเจ้าชอบพระทัย article
เทศนาเรื่อง ผู้เชื่อที่รอคอย article
เทศนาเรื่อง จงอุตส่าห์สอนลูกหลานของท่าน article
ความรัก article
ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ article
เทศนาเรื่อง รู้จักพระเยซูที่เราเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ผู้ที่เราควรกลัว article
เทศนาเรื่อง แบบอย่างชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้อง article
เทศนาเรื่อง มารดาแห่งความเชื่อ article
เทศนาเรื่อง ถ้าการฟื้นจากตายไม่มี article
เทศนาเรื่อง จงเที่ยวหาผู้ที่หลงหาย article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่จะพอใจ article
เทศนาเรื่อง รักพระเจ้าต้องรักพี่น้อง article
เทศนาเรื่อง ชีวิตคริสเตียนที่ดีรอบคอบ article
เทศนาเรื่อง ฉันจะไปบอก article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 3 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 2 article
เทศนาเรื่อง เคล็ดลับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ article
เทศนาเรื่อง ให้มีจิตใจปรองดองกัน article
เทศนาเรื่อง ความเชื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี article
เทศนาเรื่อง ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณ article
เทศนาเรื่อง คริสตจักรที่เข้มแข็ง article
คำเทศนาเรื่อง ให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง article
sermon D 06 article
sermon C 06 article
sormon B 06 article
sermon A 06 article
new book
Headline
Headline
TEST TYRANNUSCopyright © 2010 All Rights Reserved.