ReadyPlanet.com
dot
dot
แจ้งเพื่อรับข่าวสารจากเรา

dot
dot
ทีรันนัสดอทคอม
dot
bulletสารจากผู้อำนวยการ
bulletประวัติทีรันนัส
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
bulletสมุดเซ็นเยี่ยม
bulletข่าวสารจากทีรันนัส
dot
หนังสือแยกเป็นหมวดหมู่
dot
bulletหมวด คริสเตียนศึกษา
bulletหมวด การเทศนา
bulletหมวด อธิบายพระคัมภีร์
bulletหมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
bulletหมวด ชีวิตคริสเตียน
bulletหมวด เพิ่มพูนคริสตจักร
bulletหมวด การสร้างสาวก
bulletหมวด การประกาศ-มิชชั่น
dot
สำนักพิมพ์ ทีรันนัส
dot
bulletสมัครเป็นสมาชิก
bulletสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
bulletหนังสือใหม่ล่าสุด
bulletหนังสือขายดีติดอันดับ
bulletหนังสือพิมพ์ซ้ำ
bulletวิธีสั่งซื้อสินค้าจากเรา
bulletศูนย์รับแจ้งสินค้ามีปัญหา
bulletแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
dot
Phon Phaiboon Church
dot
bulletคำเทศนาของศิษยาภิบาล
bulletข่าวสารจากคริสตจักร
dot
เว็บอื่นๆ
dot
bulletLink ลิ้งค์ไปเว็บคริสเตียน
bulletwww.thaichristians.net


องค์การ gpinternational
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เว็บข่าวสารคริสเตียนไทย ทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่แบ่งแยกคณะ บทความ  คำเทศนา  เรื่องสั้น  บทกลอน  แจกโฮมเพจเพื่อคริสตจักรในท้องถิ่น.... ฟังคำเทษนาออน์ไลน์  ลิ้งค์ไปเว็บต่างของคริสเตียนทั่วโลก   แหล่งซื้อขายของคริสเตียน  สิ่งดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเว็บไทยคริสเ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
คริสตจักรพรไพบูลย์


อ่านวิวรณ์อย่างไร How to Read Revelation

อ่านวิวรณ์อย่างไร 

How to Read Revelation 

พิลชัน ลี  เขียน 

จุงซิก คิม  แปล   นฤมล กีฬา เรียบเรียง 

400 หน้า    240 บาท 

 สารบัญ

 

ถ้อยคําาแห่งการขอบพระคุณ..........................................................15

ผลิตฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม..............................................................17

ถ้อยคําาแห่งการแนะนําาและให้ความคิดเห็น........................19

ถ้อยคําาที่เริ่มต้น..............................................................................23
อารัมภบท: อ่านพระธรรมวิวรณ์อย่างไรให้เข้
าใจ (1:1-8)
1.
การเสนอปัญหา..................
..........................................................33
2.
พระธรรมวิวรณ์ถูกเขียนขึ้นมาอย่
างไร:อย่างไร้ความรู้สึกหรืออย่าง
    เป็นธรรมชาติ..................
.................................................................34
3.
ลักษณะพิเศษเชิงวรรณกรรมสามประก
ารของพระธรรมวิวรณ์.......36

1) วิวรณ์ (วิวรณธรรม) ของพระเยซูคริสต์ (1:1)...............................36

2) คําาเผยพระวจนะ (ข้อ 3).............................................................40

3) จดหมาย (ข้อ 4-5).......................................................................42
หมวดบทนําา - พระเยซูคริสต์ (1:9-20)

และถ้อยคําาที่ส่งไปยัง เจ็ดคริสตจักร (บทที่ 2-3)...........................49

1.     พระเยซผู ทู้ รงเปน็ ขน้ึ มาจากความตายและเสดจ็ ขน้ึ สสู่ วรรค์ (1:9-20).49
   1) พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระเมสสิยาห์ และปุโรหิต(ข้อ 13-15)..........49
   2) พระเยซูทรงเป็นผู้ดูแลคริสตจักร (ข้อ 16-20)........................
.............51
  3)บทที่ 1:19-20 เป็นบทสรุปของเนื้อหาในบทที่ 2-3...........................
..51

2.     เจ็ดถ้อยคําาที่ถูกประกาศแก่เจ็ดคริสตจักร(บทที่2-3)............................52

1) ให้อ่านบทที่ 2-3 โดยมี 1:9-20 อยู่เบื้องหลัง.......................................52

2) เราควรอ่านบทที่ 2-3 อย่างเป็นถ้อยคําาของผู้เผยพระวจนะ

ไม่ใช่เป็นจดหมาย........................................................................ 53
3. ลักษณะพิเศษและการทําาหน้าที่ขอ
งข่าวสารทั้งเจ็ดซึ่งเป็นองค์ประกอบ      

ของข่าวสารการเผยพระวจนะ.......................................................56
1) ข่าวสารทั้งเจ็ดไม่มีคําาขึ้นต้
นและคําาลงท้าย ซึ่งถือว่าเป็น

ลักษณะพิเศษในรูปแบบของจดหมาย...........................................56
2) ข่าวสารทั้งเจ็ดจบลงด้วยคําาสัญ
ญาที่ผู้ชนะจะได้รับ.........................57
3) ข่าวสารทั้งเจ็ดทําาให้พระวจนะใ
นพระธรรมวิวรณ์เป็นรูปธรรม......59
4) ข่าวสารทั้งเจ็ดทําาให้ข่าวสารอื่
นๆ ในพระธรรมวิวรณ์กลับกลาย
        เป็นเรื่องธรรมดาๆ.............
.....................................................60

5) ข่าวสารทั้งเจ็ดแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ให้
        ความสนใจอันสําาคัญที่ชุมชนคริส
ตจักร.......................................61
   6) การจัดการ.....................
.......................................................62
4. การเปรียบเทียบข่าวสารทั้งเจ็ดอ
ย่างสั้นๆและกะทัดรัด....................62

1) ชื่อเรียกพระคริสต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ถูกนําาเสนอ.....65

2) สถานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของคริสตจักรทั้งเจ็ด................66

3) สถานะที่เหมือนกัน-การเรียกร้องให้ทุกคริสตจักรมีชัยชนะใน......67
การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ

หมวดประเด็นหลัก (บทที่ 4-16)..............................................69

1. การนําาเข้าสู่ประเด็นหลัก-นิมิตเรื่องพระวิหารในสวรรค์(บทที่4-5)...69

1) โครงเรื่อง.............................................................................69

(1) ความสัมพันธ์ทางบริบทของบทที่ 4-5................................69

(2) ความสัมพันธ์ของบทที่ 4 กับบทที่ 5.................................71

2) นิมิตเรื่องพระที่นั่งของพระเจ้า (บทที่ 4)..................................72

(1) ผู้อาวุโสยี่สิบสี่คน (4:4)..................................................72

(2) ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว (4:5ก)......................................77

(3) ทะเลแก้วเหมือนแก้วผลึก (4:6ก).........................................79
     (4) สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ (4:6ข-9)......................
............................81
     (5) การนมัสการและการสรรเสริญ (4:8-11)............................81
3) พระเยซูผู้ทรงสมควรที่จะแกะตราห
นังสือนั้นออก (บทที่ 5)...... 83

(1) ใครจะแกะตราหนังสือออกได้ (5:1-6)............................83
(2) การนมัสการและการสรรเสริญที่เป็
นการตอบสนองต่อ
      ความรอด (ข้อ 9-14).........................
.............................90

4) ความสัมพันธ์ของบทที่ 5 กับบทที่ 6...................................94
5) การจัดการ.....................
....................................................95

2. ส่วนสําาคัญของประเด็นหลัก:ชุดการพิพากษาทั้งเจ็ด(บทที่6-16)......98

1) สําารวจชุดการพิพากษา...........................................................98

(1) หลักการตีความการพิพากษาสามประการ...............................98

(2) การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างอย่างสั้น ๆ........................99

(3) สรุปทั้งหมด...................................................................100
2) ชุดการพิพากษาด้วยตรา (6:1-17, 8:1-5) และส่วนแทรกเข้า.......105
     (1) สําารวจ.......................
..................................................105

(2) พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่หนึ่ง (6:1-2)....................107

(3) ทรงแกะตราดวงที่สอง (6:3-4).......................................108

(4) ทรงแกะตราดวงที่สาม (6:5-6)......................................108

(5) ทรงแกะตราดวงที่สี่ (6:7-8)..........................................109

(6) ทรงแกะตราดวงที่ห้า (6:9-11)......................................110

(7) ทรงแกะตราดวงที่หก (6:12-17)..................................114

(8) ส่วนแทรกเข้า (บทที่ 7): 144,000 คน (ข้อ1-8) และมหาชน

ที่ไม่มีใครนับจําานวนได้ (ข้อ 9-17) ........................116

(9) การพิพากษาตราดวงที่เจ็ด..........................................131

3) ชุดการพิพากษาด้วยแตร (8:6-9:21, 11:15-19) และส่วนแทรกเข้า

(เรื่องราวของพยานทั้งสอง) (10:1-11:14).......................138

(1) โครงเรื่อง................................................................138

(2) การพิพากษาด้วยแตรตัวแรกถึงตัวที่สี่ (8:6-13)......... 140

(3) การพิพากษาด้วยแตรตัวที่ห้า (9:1-11).......................140

(4) การพิพากษาด้วยแตรตัวที่หก (9:13-21).....................141

(5) ส่วนแทรกเข้า - เป็นเรื่องราวของพยานทั้งสอง (11:3-14).144

(6) การพิพากษาด้วยแตรตัวที่เจ็ด (11:15-19)....................174
4) ส่วนแทรกเข้า (บทที่ 12-14) : สถานที่จริงของสงครามฝ่ายวิญญาณ

(บทที่ 12), สัตว์ร้าย (บทที่ 13), 144,000 (14:1-5) และการพิพากษา

ครั้งสุดท้าย (14:6-20)..................................................177

(1) โครงเรื่อง.................................................................. 177

(2) สถานที่จริงของสงครามฝ่ายวิญญาณ (12:1-17)............179

(3) เรื่องราวของสัตว์ร้ายทั้งสอง (บทที่ 13)........................ 198

(4) 144,000 คนในสวรรค์ ความรอด และการพิพากษานิรันดร์

(บทที่ 14)........................................................... 215

5) ชุดการพิพากษาด้วยชาม (15:1-16:21).......................... 232

(1) การนําาเข้า (15:1-4).............................................. 232

(2) การปรากฏของทูตสวรรค์ที่ถือภัยพิบัติทั้งเจ็ดในชามทั้งเจ็ด
(15:5-8)......................
.............................. 236

(3) ชุดการพิพากษาด้วยชาม.......................................... 237

6) การเปรียบเทียบชุดการพิพากษาทั้งสามชุด................. 249

(1) การเปรียบเทียบโดยเอาพระธรรมอพยพเป็นแม่บท...249

(2) การเปรียบเทียบทางโครงสร้าง........................... 250

(3) การอ่านเรื่องราวของการพิพากษาให้เป็นการเล่าเรื่อง...253
หมวดบทสรุป (17:1-22:5)...................
..................... 261  

การพิพากษาครั้งสุดท้าย:การล่มสลายของบาบิโลน(17:1-19:10)

และการพิพากษาสัตว์ร้ายสองตัว พญานาค และผู้ติดตามทั้งหลาย

(19:11-20:15)..................................................... 261

1. โครงสร้างและบริบท...............................................261
2. การล่มสลายของบาบิโลน (17:1-19:10).................261

   1) แบ่งแยกโครงสร้าง..............
.....................................261
   2) การพรรณนาทั่วไปเกี่ยวกับบาบิโล
น (17:1-18)............262

(1) บาบิโลนหญิงแพศยา (ข้อ 1)..................................262
(2) หญิงแพศยาให้คนทั้งหลายที่อยู่บ
นแผ่นดินโลกเมามายด้วย

เหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณี (ข้อ 2, 6)............ 262
(3) ความสัมพันธ์ของสัตว์ร้ายกับบาบิ
โลน (ข้อ 3) : มีความสัมพันธ์   

อย่างใกล้ชิดกัน......................................... 264

(4) เกี่ยวกับสัตว์ร้าย (ข้อ 8-15)..................................265

(5) ลักษณะพิเศษในการล่มสลายของความชั่วร้ายด้วยตัวของ
            มันเอง (ข้อ 16-17)........................
.........270
   3) การพิพากษาและการล่มสลายของบาบิ
โลน (บทที่ 18).. 271

(1) การประกาศของทูตสวรรค์เกี่ยวกับการพิพากษา (ข้อ 1-3).. 271

(2) การอธิบายถึงการล่มสลายของบาบิโลนอย่างละเอียด(ข้อ 4-20).272

(3) การตอบสนองต่อการล่มสลายของบาบิโลน (19:1-10)...........276
2. การพิพากษาสัตว์ร้ายสองตัว (19:11-21)....................
280

1) พระเยซูผู้เสด็จกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นองค์เจ้านายในการพิพากษ

(19:11-16) (A)............................................................ 280

2) งานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า (19:17-18) ( B)..........................281

3) สถานที่จริงของการต่อสู้ในวันอวสานของโลกนี้ (19:19-21ก) (A’).282

4) การจัดงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า (19:21ข)( B’)........................ 283
3. การจัดการ:การล่มสลายของบาบิโลน
และสัตว์ร้ายสองตัวนั้นเป็น เหตุการณ์

หนึ่ง ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง........284
4.
การพิพากษาของพระเจ้าต่อพญานาค(
20:1-10)........................ 285

1) สําารวจ...........................................................................285

(1) บริบท............................................................................ 285

(2) โครงสร้าง....................................................................286

2) หลักการตีความ.............................................................. 286

(1) ต้องตีความเป็นสัญลักษณ์ ไม่ใช่ตามตัวอักษร................. 287

(2) เราควรตัดสินใจก่อนว่า ข้อไหนในข้อที่ 1-3 กับข้อที่ 7-10 บ่งชี้

ว่าเป็นเหตุการณ์ในการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซู....287
3) การตีความพระวจนะตอนดังกล่าวนี้
............................ 288

(1) พญานาคถูกขังไว้ในบาดาลตลอดหนงึ่ พนั ปี (20:1-3):

การพพิ ากษา ต่อซาตานผ่านทางการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู. 288

(2) การครอบครองหนึ่งพันปีของบรรดาธรรมิกชน (20:4-6)..290
(3) สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งพั
นปี (20:7-10) : พญานาคถูกขัง
    ไว้ในบึงไฟ..............
.............................................. 296

5. การพิพากษาต่อผู้ติดตามพญานาคทั้งหลาย (20:11-15)........ 298

1) โครงเรื่อง..................................................................298

2) ส่วนประกอบของการพิพากษาครั้งสุดท้าย....................... 299

(1) พระที่นั่งใหญ่สีขาว (ข้อ 11)................................299

(2) บรรดาคนที่ตายแล้ว (ข้อ 12)............................ 299

(3) ทะเล/ความตาย/แดนคนตาย (ข้อ 13) และบึงไฟ (ข้อ 14-15).300

(4) หนังสือต่างๆ และหนังสือเล่มอื่น.......................... 301
6. การจัดการ.....................
.......................................... 301
 ความรอดครั้งสุดท้าย...........
................................307

การสร้างใหม่ และเยรูซาเล็มใหม่ (21:1-8)............ 307

1. โครงเรื่อง: การสร้างใหม่จะเกิดขึ้นได้ในการเริ่มต้นสร้างทุกอย่าง
ขึ้นมาใหม่หรือในการปรับปรุงใหม่จากของเดิ
มที่มีอยู่แล้ว.. 307

2. การสังเกตบริบท................................................. 308

1) บาบิโลนคืออาณาจักรโรม..................................308

2) ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันและตรงกันข้ามกันระหว่างเยรูซาเล็

ใหม่กับบาบิโลน............................................... 309

      3. โครงสร้าง................................................. 311

      4. การสร้างใหม่บรรลุผลสําาเร็จผ่านทางการทําาใหม่...313

1) “หายไปแล้ว” (B) และ “ผ่านไปแล้ว” (B’) เป็นการพูดถึง

การสร้างใหม่อีกครั้งใช่หรือไม่................. 313

2) การนําาเอา A’ มาตีความ B และ B’............. 314

3) แล้วทําาไมจึงไม่เป็นการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง แต่เป็นการ
สร้างใหม่จากสิ่งเดิมที่มีอยู่แ
ล้ว........................................... 315

4) นักวิชาการทั้งหลายที่สนับสนุนการสร้างขึ้นใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิม.315

5) พระวจนะของพระเจ้า (A’).......................................... 317

6) ในการสร้างขึ้นใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมนั้น สรรพสิ่งทั้งปวงจะ
รวมกันอยู่ (B และ B’)...........................
.................... 317

7) ไม่มีอีกต่อไป (C/C’).................................................. 318

(1) ทะเลก็ไม่มีอีกต่อไป (C)........................................... 318

(2) ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ต้นกําาเนิดความชั่วร้ายถูกทําาลาย (C’). 318

8) ใครเป็นเจ้าของการสร้างใหม่ (D)............................. 319

(1) เจ้าสาวของพระคริสต์ : เยรูซาเล็มใหม่ลงมา............. 319

(2) ความสําาเร็จลุล่วงของพันธสัญญาใหม่.....................320
5. คนที่ชนะ และคนที่ยอมแพ้ (21:7-8)......................
........321
6. การจัดการ.....................
............................................... 321
เยรูซาเล็มใหม่ (21:9-22:5)...................
........................ 323
1. การนําาเสนอปัญหา..............
........................................ 323
2. เยรูซาเล็มใหม่คือเจ้าสาวของพระ
คริสต์............................... 323
3. ส่วนประกอบต่างๆ ในการก่อสร้างเยรูซาเล็มใหม่...
............ 324
   1) กําาแพง.......................
................................................. 324

2) ประตูสิบสองประตู.............................................326

3) ชื่อของสิบสองเผ่าถูกจารึกไว้ (ข้อ 12).........................326

4) พระเจ้าและพระคริสต์ทรงเป็นพระวิหารในเยรูซาเล็มใหม่
(ข้อ 22)...........................
............................ 327

5) ลักษณะเด่นของอัญมณี........................................ 329

6) ประชาชาติต่างๆ และบรรดากษัตริย์นําาศักดิ์ศรีเข้าไปใน
เยรูซาเล็มใหม่ (ข้อ 24-26)........................
............. 332

7) ลักษณะเด่นของสวนเอเดน (22:1-5).......................... 333

(1) โครงเรื่อง..............................................................333

(2) แม่น้ําาที่มีน้ําาแห่งชีวิต (22:1)............................. 333

(3) ต้นไม้แห่งชีวิต (22:2)........................................ 334

(4) เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า (22:4)....................... 334

(5) การครอบครองอยู่ (22:5)....................................335

(6) การจัดการ.......................................................... 335
ตอนส่งท้าย (การเสร็จสิ้น) (22:6-21).....................
....337

สาระสําาคัญ (1) อย่าผนึกตรา (ข้อ 10)............................. 337

สาระสําาคัญ (2) เราจะมาในเร็วๆ นี้ (ข้อ 7, 20).................. 338

สาระสําาคัญ (3) ท่าทีที่ควรระมัดระวังในพันธกิจของการพยากรณ์

(22:18-19).. 338
การจัดการทั้งหมด: ศาสนศาสตร์เรื่องคริสตจักร เชิงอวสานศาสตร์

ในพระธรรมวิวรณ์และการประยุกต์ใช้................341

1. ความสัมพันธ์ของศาสนศาสตร์เรื่องคริสตจักรกับอวสานศาสตร์/

ศาสนศาสตร์เรื่องพระคริสต์........................................ 341
2. พระวจนะตอนต่าง ๆ ที่พูดถึงศาสนศาสตร์เรื่องคริสต
จักร.. 341
3. ลักษณะเฉพาะตนของศาสนศาสตร์เรื่
องคริสตจักรในพระธรรมวิวรณ์..342
   1) ความสัมพันธ์ของที่นี่ (แผ่นดินโลก) และที่นั่น (สวรรค์)เป็นการอยู่
       เหนือช่องว่าง......
......................................................... 343

(1) คริสตจักรที่อยู่บนแผ่นดินโลก..................................343

(2) คริสตจักรบนสวรรค์................................................344

(3) การจัดการ............................................................ 347
2) ผู้ที่อยู่ในสวรรค์และผู้ที่อยู่บนแผ่นดินโลก..................
....... 348

(1) การเปรียบเทียบทั้งสองพวกข้างต้นนี้......................... 348

(2) การใช้คําาที่แตกต่างกัน...................................... 349

3) การอยู่เหนือกาลเวลาของในปัจจุบันนี้และยุคสุดท้าย.......350
4. การนําามาประยุกต์ใช้ในเชิงศาสน
ศาสตร์เรื่องคริสตจักร:

ถ้อยคําาเหล่านี้ จะมีความหมายอย่างไรต่อคริสตจักรเกาหลีซึ่ง

กําาลังจะค่อยๆ หมดพลัง ไปในทุกวันนี้......................... 351
ภาคผนวก (1) โครงสร้างของพระธรรมวิวรณ์....
.........355
1. ลัมเบรฮิต์ (Lambrecht)...................
....................... 355
2. ฟิโอเรนจา (E.S. Fiorenza).....................
................ 358
3. ริชาร์ด โบคัม (Richard Bauckham).....................
..... 359
4. การจัดการ.....................
............................................ 364
ภาคผนวก (2)...........................
............................... 367

1. จะเอาชนะความเชื่อแบบต้องการให้พระเจ้าอวยพรชีวิตฝ่ายเนื้อหนังให้

เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร : พรที่โลกต้องการและพรที่ควรแสวงหาจริงๆ.367
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของข่าวประเสริฐกับวัฒนธรรมของ
    โลกนี้ตามพระคัมภีร์...........
....................................... 374
3. “ความอดทน” ในพระธรรมวิวรณ์...............
................. 384

1) คําานําา................................................................. 384
2) ประเด็นหลัก – การสังเกตและการตีความพระวจนะห้
าตอน..385

พระวจนะ (1) 1:9................................................. 385

พระวจนะ (2) 2:2-3.............................................. 387

พระวจนะ (3) 3:8, 10................................................ 389

พระวจนะ (4) 13:10.................................................. 391

พระวจนะ (5) 14:12................................................... 394
สรุป: การประยุกต์ใช้ในการเทศนา......
.......................399

 
หมวดชีวิตคริสเตียน

ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน
จงหนุนใจกัน Encouraging one another
พระคริสต์ในคุณ Christ in you article
วิธีการอธิษฐาน How to Pray article
หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน article
ความผูกพันในชีวิตคู่ Sexual Intimacy in Marriage article
ไฟฟื้นฟู article
ซีโมนเปโตร Simon Peter
ความถ่อมใจ humility article
เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน The Kneeling Christian article
หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า article
เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้
พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก The Jesus I never knew
ตามรอยพระบาท In His Step
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ Hallowed be thy names article
พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา The Power of a Praying Wife article
เดินตามน้ำพระทัย Experiencing god article
พลังผ่านการอธิษฐาน Power Through Prayer article
เด็กผู้ชาย การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า article
ทำไมผมเป็นคริสเตียน
จงเสริมสร้างกัน
การแต่งานและครอบครัว
ความเชื่อ ที่มีชีวิต
ความเกียจคร้าน
คริสตจักรที่มีความชื่นชมยินดี Joyous Church
คริสตจักรที่ฉันรัก เล่มที่ 2
จงรักกัน Loving One Another
ชีวิตพระกาย Bodylife
ภาวนาประจำวัน
ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
ของขวัญจากใจ 2
พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ The Power of Praying Parent
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม Your Best Life Now
ถ้อยคำแห่งชัยชนะ victory
ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง christmas
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า Salvation by Grace
ถ้าอยากเดินบนน้ำ จำต้องก้าวออกจากเรือ If you want to walk on water
พลังแห่งการอธิษฐานของสามี The Pryaying @ Husband article
ของขวัญจากใจ A GIFT FROM THE HEART article
ลมใหม่ ไฟใหม่ article
การทรงเรียก The Call articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.